Hvad tilbyder vi?

Vaccinationer og rejserådgivning
Vi tilbyder alle rejsevaccinationer og følger de officielle vaccinationsanbefalinger, som opdateres løbende. Vaccination planlægges sammen med sygeplejersken eller lægen, og vaccinationerne udføres af en sygeplejerske eller læge. I nogle tilfælde vil vi samtidig planlægge et rejseapotek, afhængig af rejsemål og rejsemåde.
Efter alle vaccinationer tilråder vi at man forbliver i lægehuset 15 minutter efter vaccinationen. Det sker uendelig sjældent, at vaccination kan give alvorlige akutte bivirkninger, men i lægehuset har vi mulighed for at afhjælpe disse, hvis de opstår.

Priser på vaccination omfatter vaccination, rådgivning og evt rejseapotek. De fleste vacciner udleveres på recept på apoteket.

Du kan også selv undersøge hvilke vaccinationer der anbefales til din rejse her


Børneundersøgelser og vaccinationer
Alle småbørn tilbydes regelmæssige undersøgelser hos lægen i deres første 5 leveår.
Barnet bliver undersøgt for fysiske sygdomme og det bliver vurderet om barnet udvikler sig normalt.
Vi synes det er vigtigt, at børnene kommer til disse undersøgelser, også selv om der ikke er så mange vaccinationer som tidligere.
Vi anbefaler at børnene følger børnevaccinationerne, og derved er beskyttet mod mange smitsomme sygdomme.

Du kan læse om børneundersøgelser her

Du kan læse om vaccinationer her

Influenzavaccination
Vi tilråder årlig influenzavaccination til alle ældre og de risikogrupper som Sundhedsstyrelsen udpeger.
Alle skal grundet covid19 ringe til klinikken for aftale

Vaccinen giver en god beskyttelse mod de influenzatyper som indgår i vaccinen. Disse varierer år for år, idet det tilstræbes at vaccinen altid dækker mod de virustyper, man forventer vil være fremherskende i sæsonen, og det varierer fra det ene år til det andet.
Desværre betyder det naturligvis, at man godt kan få influenzalignende sygdom selv om man er vaccineret, blot med andre former for virus.
Man er beskyttet af vaccinationen en uges tid efter at man har fået den.
Vaccinations pris oplyses på vores hjemmeside.
Personer over 65 år, personer med bestemte kroniske sygdomme uanset alder og førtidspensionister kan få vaccinen gratis.

Allergiudredning og behandling
Ved symptomer på allergi (som tåreflåd, øjenkløe, stoppet næse, sekretion fra næsen, hoste og vejrtrækningsproblemer) kan du blive udredt ved øre-næse-halslæge med priktest, dette kræver ikke henvisning fra os. Vi foretager ikke priktest i klinikken som tidligere, men i nogle tilfælde tages blodprøve til påvisning af allergiantistoffer og du er velkommen til at få en tid til allergivurdering.

Ofte suppleres med en lungefunktionsundersøgelse med henblik på at konstatere astma. Ved undersøgelsen puster man i et måleapparat, der registrerer lungefunktionen før og efter indtagelse af astmamedicin.

Behandling af allergi omfatter meget ofte medicin, afhængig af hvordan allergien giver symptomer.
I nogle tilfælde foretages “allergivaccination” (hyposensibilisering), hvor man gennem 3 år får regelmæssige indsprøjtninger af meget små mængder af det man er allergisk overfor. Dette kan ofte medføre bedring af symptomerne. Allergivaccination udføres under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens sikkerhedsforskrifter

Type 2 diabetes (sukkersyge)
En god kontrol af sukkersyge og det forhøjede kolesterol som ofte følger med, nedsætter risikoen for alvorlige følgevirkninger.
Patienter, der har fået konstateret sukkersyge, bliver i lægehuset fulgt med regelmæssigekontroller.

Kontrollen indeholder som minimum en årskontrol. Man ses først ad sygeplejersken, som bl.a. tager blodprøver. Du skal også medbringe en urinprøve. Endvidere kommer man en anden dag hos lægen, hvor svarene diskuteres og behandlingsmål aftales. Endvidere aftales om der er behov for mellemliggende kontroller ved en sygeplejerske. Du kan læse mere om sukkersyge her

KOL (Rygerlunger)
Det er velkendt at rygere kan udvikle rygerlunger, som er en alvorlig og i nogle tilfælde invaliderende nedsættelse af lungefunktionen.
Lungefunktionen kan være nedsat længe før man selv mærker det.
Vi tilråder derfor rygere over 40 år at få målt lungefunktion hos sygeplejersken.
Medicinsk behandling kan i nogle tilfælde bedre funktionen, men det eneste der effektivt bremser udviklingen af rygerlunger er ophør med tobaksrygning.
Vores sygeplejerske er uddannet rygestopinstruktør. Du kan læse mere om KOL her.

Forhøjet blodtryk
Mange mennesker har forhøjet blodtryk uden at vide det. Du er altid velkommen til at komme og få målt dit blodtryk hos sygeplejersken. Finder vi ud af, at dit blodtryk er for højt, er det vigtigt, du kommer i behandling, da forhøjet blodtryk på lang sigt kan medføre hjerte-karsygdom og nyresygdom, også selvom man ikke kan mærke det nu.
Hvis du har forhøjet blodtryk vil der ofte være behov for medicinsk behandling. Hvis du er i behandling med medicin anbefaler vi regelmæssige kontroller, herunder en årskontrol med tjek af urin- og blodprøver. Vi stiler mod at årskontrollen foregår i den måned du har fødselsdag. Du kan læse mere her.

Forhøjet kolesterol.
Nogle mennesker har forhøjet kolesterol, som kan give øget risiko for hjertekarsygdom. Du er altid velkommen til at tale med lægen om der er grund til, at du får målt dit kolesterol. Du kan læse mere her.

Omsorg for døende patienter
Nogle mennesker med uhelbredelig sygdom vælger at de vil tilbringe den sidste tid i deres eget hjem. Der vil ofte være behov for lægekontakt udenfor almindelig arbejdstid, og det kan føles utrygt at skulle henvende sig til lægevagten, som man ikke kender.
Det er vores sædvane, at vi i sådanne situationer kan kontaktes døgnet rundt.

Lægeuddannelse
KBU: Alle færdiguddannede læger i Danmark skal igennem en 1 årig basisansættelse som består af 2 x 6 mdr ansættelse på enten 2 sygehusafdelinger eller 1 sygehusafdeling og almen praksis. Der er således tale om færdiguddannede læger, som har såvel en teoretisk som en praktisk viden, når de kommer i almen praksis.

Introduktionslæge er en læge, der er færdig med KBU (se ovenfor), men som endnu ikke har valgt det fremtidige speciale. I tiden som introduktionslæge er der mulighed for at skaffe sig en større erfaring om almen praksis.

Fase 1, 2 og 3 er læger, der har valgt at blive praktiserende læge (speciallæge i almen medicin). De er på forskellige trin af speciallægeuddannelsen
Uddannelsen til praktiserende læge foregår dels på sygehusene, dels i praksis. Efter fase 3 er man færdig som speciallæge i almen medicin.

Man kan læse mere om uddannelsen til almen praksis på hjemmesiden for Dansk Selskab for Almen Medicin

Herudover deltager Lægerne i Vestergade i uddannelse af lægestuderende på 13 semester. Det er studerende, der er på det sidste halve år af lægestudiet.
De har en særdeles solidt teoretisk baggrund og har haft en hel del patientkontakt.
De deltager i arbejdet i lægehuset i 10 dage, hvor de skal lære om almen praksis ved at følge med i konsultationer og ved at have deres “egne” patienter ind imellem. Nogle af disse konsultationer skal optages på videobånd og bruges til deres eksamen.
Alle konsultationer som en studerende har haft, vil blive gennemgået af én af de faste læger i Lægehuset bagefter.
Det er helt frivilligt om man vil tale med en 13-semester studerende. Videobåndet vil kun blive vist til læger under eksamen og vil herefter blive destrueret.